• quote 1
 • quote 2
 • quote 3
 • quote 4
 • quote 5

 • quote 1
 • quote 2
 • quote 3
 • quote 4
 • quote 5

UITLEG UNIFLOW

Klik op Movare. > logt automatisch in > als niet inloggen met E-mail en wachtwoord.
klik rechts op de drie puntjes naast pincode om de pincode te zien.
Klik links onder <Mededelingen> op "OneDrive koppelen"
Volg de stappen op het scherm, accepteer de machtigingen.
Printer gang is cannon movare 2 printer cirkel is cannon movare.

Bij de eerste keer printen op een pc:
Bij het de eerste keer printen op een pc verschijnt een scherm waar o.a. de pincode ingevuld moet worden.
Vul de pincode in > er staat je je voornaam en achternaam met een punt er tussen > haal deze weg en type je voornaam spatie je achternaam beide met hoofdletter.
 

intranet

 

Logopedie

Na plaatsing van een leerling bij ons op school, wordt het geobserveerd in de klas of wordt er een kort logopedisch onderzoek afgenomen om zicht te krijgen op de mondelinge taalvaardigheid of de communicatieve vaardigheden. Afhankelijk van de uitslag kan besloten worden aanvullende tests af te nemen. De logopedist besluit of de leerling wel of geen logopedie nodig heeft.

 

Elke nieuwe leerling wordt besproken in de commissie van begeleiding. In dit overleg wordt ook de logopedische bevindingen besproken. Na bespreking met en ondertekening van het OPP-start door de ouders, start de logopedist met de begeleiding.

 

Afhankelijk van de bevindingen werkt de logopedist individueel of in een klein groepje aan het verbeteren van de spraak, taal en/of communicatieve vaardigheden, waardoor de leerling in staat is zich begrijpelijk en verstaanbaar uit te drukken. Uitbreiden van de woordenschat, verbeteren van het zinsbouwbegrip en verstaanbaar spreken, zijn zaken waar tijdens de begeleiding veel aan gewerkt wordt. Ook is er aandacht voor communicatieve voorwaarden en interactie bij niet sprekende kinderen met autisme, die daarvoor open staan. Als er wel sprake is van interactie en communicatieve intentie wordt er gewerkt met Nederlands met Gebaren. Wij zijn daarvoor geschoold door een docent van het Gebarencentrum. Ons spreken wordt dan ondersteund door gebaren. Ouders wordt ook de mogelijkheid geboden om een cursus Nederlands met Gebaren te volgen.

 

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen logopedist, leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog over het verloop van de begeleiding. Hierdoor werken we in gezamenlijkheid aan optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

 

Privacy binnen MOVARE

Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid.

 

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijzen en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

 

Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

MOVARE hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.

Digitale leermiddelen en privacy

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken zijn of worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder
andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.

Uitwisseling leerlinggegevens met andere organisatie

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daarvoor vooraf de toestemming van de ouders/verzorgers, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie
vraagt of als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Rechten van ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te
laten verwijderen.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto‘s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, gaan wij vooraf uw toestemming vragen. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te
trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto‘s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Beveiligingsincidenten en datalekken

Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij
persoonsgegevens betrokken zijn.
U kunt een (mogelijk) beveiligincident of datalek per mail melden bij onze beleidsmedewerker Informatiebeveiliging & Privacy, naar het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Inschrijvings- en toestemmingsformulier

Alle scholen maken gebruik van een inschrijf- en toestemmingsformulier. Via dit formulier kunt u aangeven of u wel of geen toestemming verleent voor de overdracht van data of het vastleggen van beeld- en geluidsmateriaal.

Dataverwerkingsregister

In een dataverwerkingsregister zal worden vastgelegd welke persoonsgegevens waar worden opgeslagen, met welk doel en wie hier toegang tot heeft. Dit register is nog in ontwikkeling.

Verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website

Persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden door MOVARE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Evaluatie, (technische) analyse en online dienstverlening

 

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van MOVARE. (het optimaliseren en verbeteren van de online dienstverlening)

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MOVARE de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Uw IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw Internetbrowser en apparaat-type
 • Uw locatiegegevens

Uw persoonsgegevens worden door MOVARE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat dit noodzakelijk is om het hierboven genoemde doel te realiseren en in ieder geval niet langer dan één jaar.

Meer artikelen...

SO/VSO St. Jan Baptist
Schoolstraat 81
6466 HV Kerkrade
045 - 541 12 98
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

esflogo

 

SO/VSO St. Jan Baptist
Schoolstraat 81
6466 HV Kerkrade
045 - 541 12 98
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo Movare 
 Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid
 Â© 2021 - SO/VSO St. Jan Baptist | website gebouwd door logo site42
 

© 2021 - SO/VSO St. Jan Baptist
website gebouwd door logo site42
 

 

esflogo

 

Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.